Ako’y isang lingkod ng bayan
Katungkulan ko ang maglingkod
Nang buong katapatan at kahusayan
At makatulong sa katatagan
At kaunlaran ng aking bayan.

Sisikapin kong patuloy na maragdagan
Ang aking kaalaman.
Magiging bahagi ako
Ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan.
Susunod at tutulong ako
Sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas
At alituntunin
Ng walang kinikilingan.

Isasaalang-alang ko
Ang interes ng nakararami
Bago ang pansarili kong kapakanan.
Isusulong ko
Ang mga programang mag-aangat
Sa antas ng kabuhayan ng mamamayan.
Aktibo akong makikibahagi
Sa mga dakilang layunin sa lipunan.

Hindi ako magiging bahagi
At isisiwalat ko
Ang anumang katiwalian
Na makaaabot sa aking kaalaman.
Gagawin kong kapaki-pakinabang
Ang bawat sandali sa lahat ng panahon.
Sisikapin kong makatugon
Sa mga hamon sa lingkod bayan.

Ang lahat ng ito
Para sa ating Dakilang Lumikha
At sa ating bayan.
Kasihan nawa ako ng Maykapal.